สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
ประกาศ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ภาพกิจกรรมกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนความรักความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564


ทำความสะอาดถนนวงแหวนรอบที่ 2 และบริเวณวันสีมาราม จนถึงทางเข้าโหล่งฮิมคาว


โครงการอบรมอสรพิษวิทยา เครือข่าย ทั้ง 6 ภาคในประเทศไทย


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และการค้นหาใต้น้ำ ทีมประดาน้ำภาค ๕ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563


ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนสัตว์้เชียงใหม่


ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการเทศบาลตำบลสันกลาง


โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563


โครงการจัดดอกไม้พลาสติก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563


โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาลำน้ำแม่น้ำคาว 2563


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง


โครงการอบรมอาชีพปลูกเห็ดฟางในตะกร้า


โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 2562


นำคณะกลุ่มไม้กวาดอ่อนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 เข้าให้สัมภาษณ์ โทรทัศน์ ช่อง NBT 11


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


ร่วมบันทึกภาพถวายพระพรพระบรมชนนีพระพันปีหลวง ครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2562


งาน 7 วันอันตราย 'โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน'


งานดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และงานดำหัวพระ แต่ละวัดในตำบลสันกลาง


โครงการกิจกรรมสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ของดีสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การประชุมข้าราชการ และพนักงาน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตาบลสันกลาง


ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลสันกลาง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 2 ก.พ. 2561


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561


โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 12 ก.ย. 2560


โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 31 ส.ค. 2560


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 23 ส.ค. 2560


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมทำร้านกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็น วันที่ 22 ส.ค. 2560


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 22 มิ.ย. 2560


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560


ขอเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - ศุกร์


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 24 ก.พ. 2560


พิธเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสันกลาง ประจำปี 2560 วันที่ 19 ก.พ. 2560


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2560


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560


โครงการจุดเทียนถวายความลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


โครงการสืบชะตาลำน้ำแม่คาว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพื่อเด็กไทยจากมหาวิทยาลัยพายัพ


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลางเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมอบรมทำอาหารว่าง (เบเกอรี่) วันที่ 13 ก.ย. 2


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลาง เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมการอบรมประดิษฐ์ไม้กวาด วันที่ 1 ก.ย. 2559


โครงการศิลปะการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 22 และ 26 กรกฎาคม 2559


โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


โครงการคุณธรรมนำชีวิต ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559


โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ


ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง


โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองและเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.


ยกลูกเหล็กม่วนงันสรรเล้า


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง


คลื่นลูกใหม่สันกลาง FC


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th