สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06)
แบบคำขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันกลาง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบคำขอทั่วไป เรื่อง ขอเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำเดือน...............(กรณีรับเงินสด แต่ไม่ได้มารับตามกำหนด)
หนังสือรับรองสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
บันทึกประวัติสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ทะเบียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัครประกวดประดิฐษ์กระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม)
ใบสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.........
แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
กองคลัง
เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนที่ตั้งกิจการ สำหรับทะเบียนพาณิชย์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
หนังสือขอผ่อนชาระค่าภาษีป้ายตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะปี 2565)
ภดส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภ.ด.ส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (แบบขอคืนเงิน)
วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
แบบคำร้องขอยกเลิกภาษีป้าย
คำขอทะเบียนพาณิชย์ (ท.พ.1)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
กองช่าง
กองสาธารณสุข
แบบ อภ.3_ทต.สันกลาง
แบบ อภ.1_ทต.สันกลาง
แบบฟอร์มร้องเรียนเหตุรำคาญ
ทะเบียนรับแจ้งขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบคำขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
คำขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยประจำเดือน
คำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือรถพยาบาล

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th