สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันกลาง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบคำขอทั่วไป เรื่อง ขอเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำเดือน...............(กรณีรับเงินสด แต่ไม่ได้มารับตามกำหนด)
หนังสือรับรองสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
บันทึกประวัติสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ทะเบียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัครประกวดประดิฐษ์กระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม)
ใบสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
กองคลัง
วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
แบบคำร้องขอยกเลิกภาษีป้าย
คำขอทะเบียนพาณิชย์ (ท.พ.1)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
กองช่าง
กองสาธารณสุข
คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : saraban@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th