สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัดเทศบาล
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาพทั่วไป

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพของเทศบาลตำบลสันกลางในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กล่าวคือ

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

. ๑ การคมนาคมขนส่ง

ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งการใช้ยานพาหนะส่วนตัว และการโดยสารรถประจำทาง (สายกาดหลวง – สันกำแพง และสายกาดหลวง – แม่ก๊ะ)

ส่วนระบบขนส่งทางบก ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันกลาง สามารถจำแนกได้ดังนี้

(๑) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๖ (ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง)

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

(๒) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๗ (ดอนจั่น-แม่ออน)

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

(๓) ถนนทางหลวงชนบท (เรือนแพ หมู่ ๗)

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

(๔) ถนนทางหลวงชนบท (ม.พายัพ ถนนสมโภชน์ ๗๐๐ ปี ฌ ๓)

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

(๕) ถนนทางหลวงชนบท (ถนนสายบ่อหิน-ร้องขุ่น)

สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร

. ๒ การระบายน้ำ

ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด คือ ๑-๒ วัน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ซึ่งสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก ฝนตก , ที่ต่ำ , น้ำระบายไม่ทัน , น้ำหลากเข้าที่ และลำเหมืองตื้นเขิน เป็นต้น โดยบริเวณที่มีน้ำท่วมถึง / น้ำท่วมขัง ประกอบด้วย หมู่บ้านสันติ และหมู่บ้านธารทิพย์ หมู่ที่ ๓

. ๓ การประปา

๑) ประปาหมู่บ้าน มีจำนวน ๔ แห่ง ให้บริการชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงคือ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ , ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ , ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ , ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๒) ประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการในเขตพื้นที่บางส่วนของทุกหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ,๒,๓,๔,๕,6 และหมู่ที่ 7

. ๔ การไฟฟ้า

การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตตำบลสันกลาง ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลสันกลาง จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกครัวเรือนในตำบลสันกลาง

. ๕ การสื่อสาร

มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/โทรศัพท์สาธารณะพื้นฐาน ๗ หมู่บ้าน และมีตู้ไปรษณีย์ ๕ตู้

. ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

จาก ข้อมูลประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสันกำแพง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ พบว่า ตำบลสันกลางมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๕๓๙ คน แบ่งเป็นชาย ๓,๔๗๒ คน หญิง ๔,๐๖๗ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๕๗ คน/ ตารางกิโลเมตร

รายการ

มี.ค.
๒๕๕๗

มิ.ย.
๒๕๕๖

เม.ย.
๒๕๕๕

มิ.ย.
๒๕๕๔

ก.ย.
๒๕๕๒

มี.ค.
๒๕๕๒

มี.ค.
๒๕๕๑

 

ประชากรชาย

๓,๔๗๒

๓,๔๐๗

๓,๒๗๙

๓,๒๐๙

๓,๐๘๕

๓ , ๐๕๒

๒ , ๙๖๔

(คน)

ระชากรหญิง

๔,๐๖๗

๓,๙๖๙

๒,๗๖๖

๓,๖๗๐

๓,๕๐๒

๓,๔๕๐

๓,๓๔๓

(คน)

รวมประชากร

๗,๔๓๙

๗,๓๗๖

๗,๐๔๕

๖,๘๗๙

๖,๕๘๗

๖,๕๐๒

๖,๓๐๗

(คน)

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านมอญเหนือ ๔๘๖ ๓๖๔ ๔๖o ๘๒๔
2 บ้านมอญใต้ ๑๑๘๓ ๗๘๙ ๘๖๗ ๑๖๕๖
3 บ้านสันกลางเหนือ ๑๔๗๒ ๘๑๘ ๙๘o ๑๗๙๘
4 บ้านสันกลางเหนือ ๗๗๒ ๖๒๘ ๗๖๑ ๑๓๘๙
5 บ้านสันกลางใต้ ๗๒๗ ๕๘๘ ๗๕๘ ๑๓๔๖
6 บ้านสันกลางใต้ ๖๑๖ ๔๕๙ ๕๕๓ ๑o๑๒
7 บ้านริมกวง ๒๗๒ ๒๔o ๒๗๗ ๕๑๗
รวม๕๕๒๘๓๘๘๖๔๖๕๖๘๕๔๒

ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร์อำเภอสันกำแพง ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

.๑ ด้านสาธารณสุข

ตำบลสันกลางมีสถานพยาบาล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านมอญ มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๗ แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครบทั้ง ๗ หมู่บ้าน

.๒ ด้านสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตำบลสันกลาง มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๗๕๗ ราย , ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๔ ราย ส่วนผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์จ่ายจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๙๑ ราย

. ๓ ด้านกีฬา

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ / ลานกีฬาท้องถิ่น ๕ แห่ง (หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕)

. ๔ ด้านการศึกษา

ในปัจจุบัน ตำบลสันกลาง มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง ๑ แห่ง ซึ่งมีเด็กเล็ก อายุระหว่าง ๒ ขวบครึ่ง ถึง ๕ ขวบ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒คน มีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสันกลาง ๑ แห่ง ดำเนินการโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง

. ด้านสิ่งแวดล้อม

. ๑ ลักษณะภัยธรรมชาติที่เกิดประจำ

อุทกภัย น้ำท่วมมักเกิดเป็นบางช่วงที่ฝนตกชุก แต่ไม่ทำให้พืชผลเสียหายแต่อย่างใด

ฝนทิ้งช่วง เกิดในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคมของทุกปี

ทำให้เกิดผลเสียหายต่อไม้ผล และพืชฤดูแล้ง

วาตภัย เกิดในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายนของทุกปี

. ๒ ลักษณะดิน ชนิด และสมรรถนะของดิน

ลักษณะดินในตำบลสันกลางส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายจนถึงร่วน หรือร่วนปนทรายแป้ง มีชุดดินในตำบล ๒ชุด คือ

๑ . ชุดดินหางดง เป็นดินที่เกิดจากดินทรายที่ถูกกระแสน้ำพัดผ่าน มักพบในบริเวณที่ราบ ดินชนิดนี้มีการระบายน้ำเลว ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านช้า มีความสามารถในการดูดน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง เนื้อดินเหนียวปนทราย เป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช

๒ . ดินชุดลาดหญ้าและชุดสันทราย เป็นดินที่เกิดจากดินตกตะกอน มักพบบริเวณที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ำ มีลักษณะเป็นพื้นที่เกือบราบ ความสามารถในการดูดน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง เนื้อดินมีลักษณะร่วนหรือร่วนปนทรายแป้ง เหมาะสมกับการปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก และยาสูบในช่วงฤดูแล้ง

  . ๓ แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ๒ แห่ง คือ แม่น้ำคาว มีความกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ความยาว (เฉพาะเขตตำบลสันกลาง ผ่านหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖) ประมาณ ๖ กิโลเมตร ความลึกประมาณ ๓ เมตร และแม่น้ำกวง มีความกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ความยาว (เฉพาะเขตตำบลสันกลาง ผ่านหมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗) ประมาณ ๓ กิโลเมตร ความลึกประมาณ ๓ เมตร และมีฝาย ๒ แห่ง คือ ฝายป่าบง หมู่ที่ ๖ และฝายท่าวัว น้ำแม่กวง เขต ตำบลสันปูเลย แต่ตำบลสันกลางใช้ประโยชน์ร่วม

. ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

. ๑ ศาสนา

ตำบลสันกลาง มีศาสนสถาน คือ วัดจำนวน ๔แห่ง ได้แก่ วัดบ้านมอญ หมู่ที่ ๑ , วัดสีมาราม หมู่ที่ ๒ , วัดสันกลางเหนือ หมู่ที่๔,วัดสันกลางใต้ หมู่ที่ ๕ และมีมัสยิดจำนวน ๒แห่ง คือ มัสยิดดารุลบิล ,มัสยิดดารุสสลาม หมู่ที่ ๓ และมีโบสถ์ จำนวน ๑แห่ง คือ คริสตจักรพระเมสสิยาห์เชียงใหม่ หมู่ ๑

ประชาชนตำบลสันกลาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ . ๓๒ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๓. ๗๙ และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑. ๘๙

  . ๒ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีประเพณีสำคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีแห่ไม้ค้ำ และประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นต้น

ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสันกลางนั้น ได้แก่ การทำสะล้อ ซอ ซึง , การตัดตุง , การเขียนอักษรล้านนา การทำบายศรี และการฮ้องขวัญ เป็นต้น

. ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องจากพื้นที่ตำบลสันกลางอยู่ติดเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวก ทำให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งส่งผลให้มีพื้นที่ทำการเกษตรลดลง และประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมลดลงไปด้วย ซึ่งปัจจุบันประชาชนในตำบลสันกลางส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง โดยเป็นพนักงานบริษัท ห้างร้านในตัวเมืองเชียงใหม่ และรับจ้างทั่วไป

. ๑ การเกษตร

ตำบลสันกลางมีพื้นที่ทำนาประมาณ ๓๐๐ ไร่ปัญหาในการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมีน้อย มีแหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ๒ แห่ง คือน้ำแม่คาว และน้ำแม่กวง

๕. ๒ อุตสาหกรรม

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ๑ แห่ง

(มีคนงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป)

- บจก. เจมส์แกลอรี่ เชียงใหม่ (หมู่ที่ ๓)

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลาง ๕ แห่ง

(มีคนงานตั้งแต่ ๑๐-๔๙ คน หรือมีทรัพย์สิน ๑๐-๕๐ ล้านบาท)

- บจก. เวสฟิลด์(หมู่ที่ ๓) , บจก. เอส.พี.ฟาสด์.ฟูดส์(หมู่ที่ ๔) , บจก. โปเปปเปอร์ (หมู่ที่ ๒) , บจก. ซิลอ๊อฟลานนา (หมู่ที่ ๒) และบจก. เอส.เค.เลเธอร์ (หมู่ที่ ๓)

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ๒ แห่ง

(มีคนงานต่ำกว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินไม่เกิน ๑ ล้านบาท)

- สมบัติเกมส์ไม้ (หมู่ที่ ๖) และเครื่องหนังกัลยานี (หมู่ที่ ๒)

. ๓ การพาณิชย์

- ห้องเช่า/บ้านเช่า ๕๒ แห่ง

- ร้านเสริมสวย ๖ แห่ง

- ร้านขายของชำ ๔๒ แห่ง

- ร้านอาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว ๑๕ แห่ง

- ตลาดสด ๒ แห่ง

- เสาสัญญาณโทรศัพท์ ๔ แห่ง

- ร้านเชื่อมเหล็ก ๓ แห่ง

- ร้านอินเตอร์เน็ต ๕ แห่ง

- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์/อู่ซ่อมรถยนต์ ๑๐ แห่ง

- บ่อปลา ๒ แห่ง

- ร้านทำอิฐบล็อก ๑ แห่ง

- มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน ๔ แห่ง

- สำนักงานประกันชีวิต ๑ แห่ง

- โรงกลึง ๑ แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๔ แห่ง

- ร้านกาละแม ๒ แห่ง

- เขียงหมู ๓ แห่ง

- ร้านรับซื้อของเก่า ๒ แห่ง

- ร้านขายส่งพลาสติก ๑ แห่ง

- ร้านซัก อบ รีด ๕ แห่ง

- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์น้ำประปา (แท้งค์น้ำ) ๑ แห่ง

- ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑ แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๗ แห่ง

- คลินิก ๔ แห่ง

- ร้านอาหาร ๖ แห่ง

. ๔การรวมกลุ่มของประชาชน

- กลุ่มออมทรัพย์ ๗ กลุ่ม ( หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗)

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ( OTOP ปี ๒๕๕7) จำนวน ๑๐ ราย

. ๕ การท่องเที่ยว

เขตพื้นที่ตำบลสันกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ วัดจำนวน ๔แห่ง คือ วัดบ้านมอญ หมู่ที่ ๑ มีเสาวิหารใหญ่ที่สุดในอำเภอสันกำแพงต้นโพธิ์แฝด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , วัดสีมาราม หมู่ที่ ๒มีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม, วัดสันกลางเหนือ หมู่ที่๔พระประธานยิ้ม และวัดสันกลางใต้ หมู่ที่ ๕ ตุงคำน้ำล้อม

๒. ประเภทร้านขายของที่ระลึกงานหัตถกรรม ได้แก่ บจก.เจมส์แกลอรี่ เชียงใหม่ , บจก. เวสฟิลด์,บจก. ซิลอ๊อฟลานนา , บจก. เอส.เค.เลเธอร์ และบ้านศิลาดล เป็นต้น

๓ . ประเภทประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ แห่ลูกแก้ว ปีใหม่เมือง ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น

 

. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

. ๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

- มีตู้ยามสันกลาง หน่วยบริการประชาชนตำบลสันกลาง สภ.สันกำแพง

- จัดตั้งศูนย์ อปพร. ตำบลสันกลาง เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓๘ คน

- จัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS ) ตำบลสันกลาง เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

- ชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ๕ คน

- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ คน

- รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑ คัน

- รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน

- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ๘ เครื่อง

- กระบองไฟจราจร ๕ อัน (ศูนย์ อปพร.ตำบลสันกลาง)

- ไฟฉายสปอร์ทไลท์ ๑ อัน(ศูนย์ อปพร.ตำบลสันกลาง)

- วิทยุสื่อสาร ๗ เครื่อง

- เครื่องแต่งกายสำหรับดับเพลิง ๑๐ ชุด

- รถตู้พยาบาล ๑ คัน

. ๒ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เทศบาลตำบลสันกลาง ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ,โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลสันกลาง ส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา

 

 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th