สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัดเทศบาล
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง

นางนงลักษณ์ วีระศรี
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสันกลาง

นางจิราภรณ์ ตุ่นเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวชไมพร โกมลเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัญญา ขัดสาร
นักวิชาการคลัง

นายปิยพงศ์ โพนเงิน
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ระดับ ปก/ชก)

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ อุ่นจิโน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวจันจิรา ไชยยะมัง
คนงานทั่วไป


นางสาวพอหทัย ชัยยศ
คนงานทั่วไป


นางสาวพรพรรณ สิงห์ทร
คนงานทั่วไป


นายวชิรวิชญ์ อินวงค์
คนงานทั่วไป


นางสาวอภิญญา ปาลี
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพิชญา บุญมากทรัพย์
คนงานทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th