สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Knowledge Management


กฎหมาย
• กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563   (คลิกอ่าน)
• การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2550  
• กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555  
• แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน  
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์   (คลิกอ่าน)
• ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม   (คลิกอ่าน)
• ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2515 (มีสถานะเทียบเท่า พระราชบัญญัติ)  
• พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563   (คลิกอ่าน)
• พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563   (คลิกอ่าน)
• พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546  
• พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
• พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2522   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2499  
• พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
• พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2536  
• หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระเบียบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   (คลิกอ่าน)
• แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7)   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยง่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)

คู่มือการปฏิบัติงาน
• การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   (คลิกอ่าน)
• คำอธิบายแบบประเมินฯ   (คลิกอ่าน)
• คู่มือ คำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   (คลิกอ่าน)
• คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest)   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังช   (คลิกอ่าน)
• คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (คลิกอ่าน)
• ตัวอย่างแบบประเมินฯ   (คลิกอ่าน)
• ตัวอย่างประกาศและวิธีการประเมิน   (คลิกอ่าน)
• แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1 และ ทส.2)   (คลิกอ่าน)
• แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง (หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิ   (คลิกอ่าน)
• บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และประสานภายใน   (คลิกอ่าน)
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   (คลิกอ่าน)
• ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th