สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้


คำสั่ง
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 84/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 พ.ค. 2564 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 277/2563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล2564 20 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563-2566 17 ก.พ. 2563 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 5/2563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 234/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ภารกิจงาน การให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้ 28 ต.ค. 2562 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 273/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่ 11 ส.ค. 2559 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 63/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 01 มี.ค. 2559 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 365/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประ 25 ก.ย. 2558 คลิกอ่าน

ประกาศ
• ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2565 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 29 ก.ย. 2565 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 มิ.ย. 2565 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 27 ก.ย. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 เม.ย. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองคลัง 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการสำนักปลัด 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองช่าง 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานและการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ประชามพันธ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 01 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันกลางปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอคัดลอกหรือ 31 ต.ค. 2561
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การปรับปรุงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในการจัด ตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และอำนาจหน้าที่ของส 18 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 18 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง 30 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 30 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 05 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 13 ก.พ. 2561 คลิกอ่าน
• การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ม.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 01 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 1) 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 2) 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใ 02 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 29 ส.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานเสริมสร้าพฤติกรรมการอ่านประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 04 ส.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง (เอกสารแนบ 1) 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง (เอกสารแนบ 2) 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 09 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2559 02 ม.ค. 2559 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศจัดลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เทศบาลตำบลสันกลาง 16 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือประจำตำบลสันกลาง 13 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสันกลาง 02 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 22 ก.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 10 พ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 29 มี.ค. 2558 คลิกอ่าน

กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
• กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 เม.ย. 2564 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 04 มี.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2562 01 ต.ค. 2562 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 22 มี.ค. 2562 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ระเบียบเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันกลาง พ.ศ. 2561 01 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 22 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 18 มิ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 04 ธ.ค. 2557 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 22 ก.ย. 2557 คลิกอ่าน
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th