สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน


สำนักปลัด
• การขอจดทะเบียนแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์ โดยที่ประชุมลงมติให้เลิก คลิกดูไฟล์
• การขออนุญาตให้ตั้งหอพัก คลิกดูไฟล์
• การขออนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพัก คลิกดูไฟล์
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิกดูไฟล์
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
• การเลิกกิจการหอพัก คลิกดูไฟล์
• คำขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• คู่มือสำหรับประชาชน คลิกดูไฟล์

กองคลัง
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแล คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
• การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกดูไฟล์
• รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ 2562 แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน คลิกดูไฟล์

กองช่าง
• แบบ ข.1ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1) คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ คลิกดูไฟล์
• การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คลิกดูไฟล์
• เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 คลิกดูไฟล์
• เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 คลิกดูไฟล์


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th