สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง
• แผนอัตรากำลังปี 2560-2563   คลิกอ่าน
• แผนอัตรากำลังปี 2558-2560   คลิกอ่าน
• แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   คลิกอ่าน

แผนพัฒนาบุคลากร
• แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560-2563   คลิกอ่าน
• แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   คลิกอ่าน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
• นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   คลิกอ่าน
• นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   คลิกอ่าน
• นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   คลิกอ่าน
• นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   คลิกอ่าน
• นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)   คลิกอ่าน
• นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)   คลิกอ่าน
• นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)   คลิกอ่าน
• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คลิกอ่าน
• นิติกร   คลิกอ่าน
• นักวิชาการเงินและบัญชี   คลิกอ่าน
• นักวิชาการคลัง   คลิกอ่าน
• นักวิชาการจัดเก็บรายได้   คลิกอ่าน
• นักวิชาการพัสดุ   คลิกอ่าน
• พยาบาลวิชาชีพ   คลิกอ่าน
• วิศวกรโยธา   คลิกอ่าน
• นักพัฒนาชุมชน   คลิกอ่าน
• นักวิชาการศึกษา   คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานธุรการ   คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานพัสดุ   คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   คลิกอ่าน
• นายช่างโยธา   คลิกอ่าน
• นายช่างไฟฟ้า   คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะหลัก
• คู่มือสมรรถนะหลัก   คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
• คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน   คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
• คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร   คลิกอ่าน

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
• หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ   คลิกอ่าน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564-2566   คลิกอ่าน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• รายงานการฝึกอบรม นางสาววรายุภัสร์ จันทร์เมืองวรรณ์   คลิกอ่าน
• รายงานการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ประจำปี 2564   คลิกอ่าน


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th