สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร


ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565ขอประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกลาง ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

1. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี
จากเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายเวลาเป็น เดือนกรกฎาคม 2565
งวดที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ขยายเวลาเป็น เดือนสิงหาคม 2565
งวดที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ขยายเวลาเป็น เดือนกันยายน 2565

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีภาษีค้างชำระ
จากกำหนดเดิม ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2565

4. การแจ้งรายการภาษีต้างชำระให้สำนักงานที่ดิน
จากกำหนดเดิม ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนกันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 098-7733323


 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th