สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการร 07 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 77.00 เมตร สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้า 03 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เ 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศ ประกวดก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 19.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตา 18 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ ม.1 17 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2564 ของเทศบาลตำบลสันกลาง 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 09 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 26 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่บ้านสันติหมู่3 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้าในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม 500 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคารถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม ๕๐๐ ลิตร 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้าเหมาจัดเก็บขยะ 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศจัดจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2563 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดกล้องCCTV ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง 12 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.50 เมตร 12 ก.ค. 2562
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว) 03 พ.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 2 30 เม.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่6-8) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่4-5) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่1-3) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน จำนวน 1 คัน 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้า รพสต ถึงบ้านนายดิเรก รินคำ 02 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ปากซอย 10 ถึงบ้านนางฟองเฆม พุฒิดี 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถเข็นเตียงพยาบาล 06 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรศักดิ์ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประมาณการราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 (ฺBOQ) 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
แบบรูปรายการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ ร 13/2561 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศ 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 4) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
แบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านธารทิพย์) แบบเลขที่ ถ 19/2561 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์รถเข็นเตียงพยาบาลในรถกู้ชีพฉุกเฉิน (Ambulance Stretcher) 27 มิ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองข้างบ้านนางอำพร 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักทิศตะวันออก (ตั้งแต่ซอย 7 ถ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองบริเวณปากซอย 19 - ปากซอยหมู่บ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ 3 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ปากซอย 2 เรือนแพถึงสามแยกร้านเช่าไม้แ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 09 มิ.ย. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน 2560 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูล 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 และปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ หมู่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านมอญ หมู่ที่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ (ชนิดเตาถ่านเตาเดียว) สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ชนิดเตาถ่านเตาเดี่ยว สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 20 ต.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อเหลี่ยม คสล. , วางท่อประปา, พนังกันดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและก่อสร้างรั้ว รวมจำนวน 15 โครงการ 17 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 33 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลสันกลาง 11 ม.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร จำนวน 1 แห่ง 18 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) สถานที่ดำเนินการ ปากซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านสันกลางใต้ ถึงทางเข้าหมู่บ้านสิรินโฮม 1 หมู่ 5 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1,2,3,5,6 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 13 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง) 21 ส.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สายในตำบลสันกลาง สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th