สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติเทศบาลฯ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาระยะ 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานสภาพการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาระยะ 3 ปี

ประจำปี 2558 (2558 - 2560)
  • ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
  • ข้อมูลบทที่1-6
  • บัญชีสรุปแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2558
ประจำปี 2559 (2559 - 2561)
  • บทที่ 1-4
  • ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล
  • บัญชีสรุป
  • ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ด้านที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • ด้านที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านที่ 5 พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • ด้านที่ 6 จัดระเบียบชุมชน
  • ด้านที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2559
  • ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปี 2560 (2560 - 2562)
  • บทที่ 1-4
  • บัญชี่โครงการพัฒนา
  • แนวทางการประเมินผล
  • รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560)
ประจำปี 2561 (2561 - 2563)
  • ส่วนที่ 1
  • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  • 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
  • 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
  • 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  • บัญชีครุภัณฑ์
  • บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • รายละเอียดยุทธศาสตร์
  • การติดตามและประเมินผล
ประจำปี 2562 (2561 - 2565)
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 62
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 1-2562
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 1-2562 (ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง)
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 2-2562
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 2-2562 (ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง)
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 3-2562
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 3-2562 (ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง)
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 1-2563
  • แก้ไขแผน ครั้งที่ 1-2563 (ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง)
  • เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2563 (อำนาจนายกฯ)
  • เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563
  • เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563 (บัญชีโครงการแผนพัฒนา-61-65)ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th