สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติเทศบาลฯ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาระยะ 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานสภาพการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • แผนงานบริหารงานทั่วไป
  • งานบริหารงานคลัง
  • แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  • แผนงานสาธารณสุข
  • แผนงานสังคมสงเคราะห์
  • แผนงานเคหะและชุมชน
  • แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  • แผนงานการเกษตร
  • แผนงานงบกลาง
  • งบประมาณโดยรวม
  • คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  • 01 คำแถลงงบประมาณ
  • 02 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
  • 03 งบประมาณรายจ่าย
  • 04 รายงานประมาณการรายรับ 2554-2559
  • 05 ประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (รายได้จัดเก็บ รายได้รัฐจัดเก็บ)
  • 06 รายงานประมาณการรายรับ รายจ่าย 2558
  • 07 แผนงานงบกลาง
  • 08 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  • 09 แผนงานบริหารงานคลัง
  • 10 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  • 11 แผนงานการศึกษา
  • 12 แผนงานสาธารณสุข
  • 13 แผนงานสังคมสงเคราะห์
  • 14 แผนงานเคหะและชุมชน
  • 15 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • 16 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
  • 17 แผนงานการเกษตร
  • 18 จำแนกรายละเอียดแผนงานเป็นรายการ 58
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • 00 ประกาศใช้เทศบัญญัติ 2560
  • 01 คำแถลงงบประมาณ
  • 02 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
  • 03 งบประมาณรายจ่าย
  • 04 รายงานประมาณการรายรับ
  • 05 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  • 06 รายงานประมาณการายจ่าย
  • 07 งบกลาง
  • 08 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  • 09 แผนงานบริหารงานคลัง
  • 10 แผนงานรักษาความสงบภายใน
  • 11 แผนงานการศึกษา
  • 12 แผนงานสาธารณสุข
  • 13 แผนงานสีงคมสงเคราะห์
  • 14 แผนงานเคหะและชุมชน
  • 15 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • 16 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  • 17 แผนงานการเกษตร
  • 18 จำแนกรายละเอียดแผนงานเป็นรายการ 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
  • คำแถลงงบประมาณ รายรับ
  • คำแถลงงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
  • ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • บันทึกหลักการและเหตุผล
  • บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
  • รายละเอียดหลักการและเหตุผล
  • รายงานประมาณการรายรับ
  • รายละเอียดประมาณการรายรับ
  • รายงานประมาณการรายจ่าย
  • รายละเอียดงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • ส่วนที่ 1 คำแถลง 1
  • ส่วนที่ 1 คำแถลง 2
  • ส่วนที่ 1 คำแถลง 3
  • ส่วนที่ 1 คำแถลง 4
  • ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • หลักการและเหตุผล
  • รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
  • เทศบัญญัติ
  • รายงานประมาณการรายรับ
  • รายงานรายละเอียดการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  • รายงานประมาณการรายจ่าย
  • รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  • งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th