สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติเทศบาลฯ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาระยะ 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานสภาพการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานสภาพการคลัง

ประจำปี 2558
  • รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
  • รายงานประมาณการรายรับ
  • รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  • รายงานประมาณการรายจ่าย
  • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
  • งบรายรับ-รายจ่ายตามเทษบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
  • งบเงินสะสม
  • งบทรัพย์สิน
  • งบรายรับ-รายจ่าย
  • งบรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • รายละเอียดเงินสะสม
ประจำปี 2559
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • งบรายรับ - รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • รายละเอียดเงินสะสม
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 10
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 16
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 16
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 17
ประจำปี 2560
  • ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
  • ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
  • แสดงงบการเงิน2
  • แสดงงบการเงิน 3
ประจำปี 2563
  • ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th