สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน ITA
ผลคะแนน LPA
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Confict of interest
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูไฟล์
คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 229 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ปร คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตาบลสันกลาง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทาที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่เทศบาลตาบลสันกลา คลิกดูไฟล์
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ข้อบังคับเทศบาลตำบล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : saraban@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th