สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน ITA
ผลคะแนน LPA
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Confict of interest
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูไฟล์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูไฟล์
คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 229 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ปร คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตาบลสันกลาง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทาที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่เทศบาลตาบลสันกลา คลิกดูไฟล์
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ข้อบังคับเทศบาลตำบล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th