สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน ITA
ผลคะแนน LPA
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Confict of interest
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลันกลาง ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมกิจกรรม Big cleaning day คลิกดูไฟล์
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่น วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
ประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อ "การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น" คลิกดูไฟล์
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
โครงการให้ความรู้สิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก สตรี และครอบครัว วันที่ 6 มีนาคม 2563 คลิกดูไฟล์
กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ปี 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ 2563 คลิกดูไฟล์
โครงการส่งเสริมปะชาธิไตย ร่วมกับ กศน.ต.สันกลาง, รร.วัตสันกลางเหนือ และผู้นำชุมชน 15 มีนาคม 2562 คลิกดูไฟล์
กิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คลิกดูไฟล์
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอสันกำแพง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 9.00 น. เทศบาลตำบลสันกลาง นำโดย นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข คลิกดูไฟล์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คลิกดูไฟล์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เทศบาลตำบลสันกลางเข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคา คลิกดูไฟล์
กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คลิกดูไฟล์
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะโดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มีการใช้ระเ คลิกดูไฟล์
ประกวดคำขวัญ (slogan) เพื่อรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลสันกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต คลิกดูไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th