สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน ITA
ผลคะแนน LPA
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Confict of interest
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมปะชาธิไตย ร่วมกับ กศน.ต.สันกลาง, รร.วัตสันกลางเหนือ และผู้นำชุมชน 15 มีนาคม 2562 คลิกดูไฟล์
กิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คลิกดูไฟล์
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอสันกำแพง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 9.00 น. เทศบาลตำบลสันกลาง นำโดย นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข คลิกดูไฟล์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คลิกดูไฟล์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เทศบาลตำบลสันกลางเข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคา คลิกดูไฟล์
กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คลิกดูไฟล์
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะโดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มีการใช้ระเ คลิกดูไฟล์
ประกวดคำขวัญ (slogan) เพื่อรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลสันกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้ คลิกดูไฟล์
กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชน รวมถึงข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้อวถิ่น ข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในการสร้างสังคมที่ คลิกดูไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th