สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
งานกิจการสภา

ประกาศงานกิจการสภา
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศงานกิจการสภา
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คลิกดูไฟล์
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลสันกลาง แต่ตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
คำสั่งอำเภอสันกำแพง แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศอำเภอสันกำแพง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลางครั้งแรก คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th